Hig

Christmas Message from President Michael D Higgins


President Higgins and his wife SabinaThis is the text, both in English and Irish, of the Christmas Message from President Michael D Higgins to the global Irish diaspora

Mar Uachtarán na hÉireann, ba mhaith liom beannachtaí na Nollag a ghuí ar mhuintir na hÉireann ar fud an domhain.

Is pribhléid é dom i mbliana beannachtaí a chuir chugaibh, teaghlach domhanda na hÉireann, atá gaolta de réir ár nÉireannachas coiteann, idir cultúr, stair agus oidhreacht, cibé áit ina bhfuil tú, agus cibé chúinse. Ba bhliain dhúshlánach í dúinn go léir, ach bhí sí níos deacra do dhaoine áirithe.

Sign up to The Irish Echo Newsletter

Sign up today to get daily, up-to-date news and views from Irish America.

May I send my warmest Christmas greetings, as Uachtarán na hÉireann, President of Ireland, to all our extended Irish family across the world.

Wherever you may be, and in whatever circumstances, as Ireland’s global family connected by our shared Irishness, its culture, heritage and history, it is a privilege to send greetings on what has been a difficult year for all of us, but some more than others.

Christmas this year will, by necessity, be a different Christmas to that with which we are familiar. At this time of year, it has long been the practice of workers, friends and families to gather together to socialise and celebrate. So many friends and family from abroad looked forward to returning home to catch up on family and local news and of course to experience and share the excitement and joy that, for so many, Christmastime represents.

Regrettably, so many of these traditional Christmas activities will not take place in 2020, or will have to be severely curtailed, owing to COVID-19. This is yet another disappointment to be added to the personal, social, economic and indeed cultural consequences of a pandemic that has resulted in so much tragedy since it enveloped the world earlier this year.

May I suggest, however, that the COVID crisis should not mean that we cannot have a Christmas of resonance this year, one that we will remember in the future. With a little imagination and goodwill, we can all make Christmas 2020 a Christmas to remember for all the right reasons. I suggest we do so on the basis of good citizenship.

This Christmas presents us with an opportunity to make a profound reflection on the importance of strengthening our determination to continue with our efforts to take care, to suppress the virus and, in doing so, demonstrate solidarity with our essential workers and with each other, so that we all prevail with our health protected and with the essentials of our social and economic interactions recovered with the minimum of risk.

The principles that guide us in our renewed commitment can be sourced in those fundamental values that represent the best of ourselves, such as solidarity, care, compassion, kindness, sensitivity. These values have been generously demonstrated by so many of our citizens over the past year as the public health crisis unfolded.

We continue to share the grief of those who have lost loved-ones, and share the anguish of those whose lives and livelihoods that have been impacted adversely. We feel for the loneliness being experienced by those who have been separated from contact with those who previously sustained them. This is all the more poignant at Christmastime. We must acknowledge, too, that for so many the loss of the social, economic and recreational practices that were their links to life in its rich totality is near devastating. We must encourage each other and draw strength from that.

As we connect to our wider Irish family and to the many friends of Ireland who celebrate Christmas with us, from far and wide, in perhaps equally unusual circumstances, let us also resolve to embrace all of our responsibilities as global citizens, and to work with fellow citizens across all continents for a more equal, just and sustainable world; a world that, with all our endeavours, can reject violence in all its forms, and redoubles its efforts to end global poverty, exploitation and exclusion.

Yes, 2020 has been a gruelling year for all of us and a tragic year for so many, but let us recall that, while it is important never to forget that Christmas marks the birth of Jesus Christ, it also marks the beginning of longer, lighter days, and is thus a powerful symbol of hope, a beacon of better days to come.

May I wish all those who share this island, be they Irish people by birth or descent, or those who have a connection with Ireland, wherever they may be in the world, and all those fellow global citizens who are friends of Ireland, a happy and peaceful Christmas.

Ba mhaith liom Nollaig Shona agus síochánta a ghuí ar gach duine ar an oileán seo, Éireannach ó dhúchas, daoine a bhfuil baint acu le hÉirinn ar gach cearn den domhan, agus na saoránaigh dhomhanda ba chairde na hÉireann iad ar fud an domhain.

Nollaig shona agus athbhliain faoi mhaise daoibh.

Mar Uachtarán na hÉireann, ba mhaith liom beannachtaí na Nollag a ghuí ar mhuintir na hÉireann ar fud an domhain.

Is pribhléid dom i mbliana beannachtaí a chur chugaibh, teaghlach domhanda na hÉireann, atá gaolta de réir ár nÉireannachais choitinn, idir chultúr, stair agus oidhreacht, cibé áit agus cibé cúinsí ina bhfuil sibh. Ba bhliain dhúshlánach í dúinn go léir, ach bhí sí níos deacra do dhaoine áirithe.

Beidh Nollaig na bliana seo, de bharr riachtanais, éagsúil leis an Nollaig a bhfuil cleachtadh againn uirthi. Ag an am seo den bhliain, tá sé mar nós ag oibrithe, cairde agus teaghlaigh, le fada an lá, bualadh lena chéile chun ceiliúradh a dhéanamh. Bíonn an-chuid cairde agus clann atá thar lear ag tnúth le filleadh ar an mbaile chun an nuacht is déanaí a fháil faoin gclann agus faoin bpobal áitiúil agus, ar ndóigh, an fuadar agus an t-áthas a roinnt leo, rud a bhaineann le séasúr na Nollag don iliomad daoine.

Is é an trua nach dtarlóidh an oiread sin de ghníomhaíochtaí traidisiúnta na Nollag sa bhliain seo fiche fiche (2020), nó go gcuirfear srian géar orthu de bharr COVID naoi déag (19). Is ábhar díomá eile a bheidh anseo, le cur le hiarmhairtí pearsanta, sóisialta, eacnamaíochta agus go deimhin cultúrtha, na paindéime a bhfuil an oiread sin tragóide dá barr ó chumhdaigh sí an domhan níos luaithe i mbliana.

Ba mhaith liom a mholadh, áfach, nach gciallaíonn géarchéim COVID nach féidir linn Nollaig a bhfuil brí léi a bheith againn i mbliana, ceann a gcuimhneoimid uirthi amach anseo. Le beagán samhlaíochta agus dea-thola is féidir linn go léir Nollaig a gcuimhneoimid uirthi ar na cúiseanna cearta a bheith againn an Nollaig seo fiche fiche (2020). Molaim go ndéanfaimid sin ar bhonn na dea-shaoránachta.

Tugann an Nollaig seo deis dúinn machnamh domhain a dhéanamh ar an tábhacht a bhaineann lenár dtiomantas a neartú chun leanúint lenár n-iarrachtaí a bheith cúramach agus an víreas a chur faoi chos, agus é sin á dhéanamh againn, dlúthpháirtíocht a léiriú lenár n-oibrithe riachtanacha agus lena chéile, ionas go bhfaighimid go léir an ceann is fearr air agus ár sláinte faoi chosaint agus na gnéithe riachtanacha dár gcaidreamh sóisialta agus eacnamaíochta aisghafa leis an mbaol is lú.

Is féidir na prionsabail a threoraíonn muid inár dtiomantas athnuaite a fháil sna bunluachanna sin a léiríonn an chuid is fearr dínn, amhail an comhar, an cúram, an chomhbhá, an cineáltas agus an cháiréis. Léirigh an iliomad dár saoránaigh na bunluachanna sin ar bhealach fial sa bhliain atá caite de réir mar a bhí an ghéarchéim sláinte poiblí á nochtadh.

Leanaimid ag roinnt an chomhbhróin leo siúd ar cailleadh daoine muinteartha leo, agus roinnimid, freisin, an crá leo siúd a raibh drochthionchar ag an ngéarchéim ar a saol agus a slí bheatha. Tuigimid an t-uaigneas atá orthu siúd atá scartha ó na daoine sin a bhíodh i gcaidreamh leo roimhe seo agus is ábhar tochta é sin, go háirithe le linn na Nollag. Ní mór dúinn a aithint, freisin, go bhfuil croíbhriseadh millteanach ann don iliomad daoine mar go n-airíonn siad uathu na cleachtais shóisialta, eacnamaíochta agus fóillíochta a bhí mar cheangal acu le saibhreas an tsaoil ina iomláine. Ní mór dúinn muid féin agus a chéile a mhisniú agus neart a bhaint as sin.

Agus sinn ag dul i dteagmháil lenár muintir Éireannach agus le líon mór cairde na hÉireann a dhéanann an Nollaig a cheiliúradh linn, i gcéin agus i gcóngar , faoi chúinsí atá chomh neamhghnách céanna, beartaímis freisin glacadh lenár bfreagrachtaí go léir mar shaoránaigh dhomhanda, agus oibriú lenár gcomhshaoránaigh ar fud na mór-ranna go léir chun domhan níos cothroime, níos córa agus níos inbhuanaithe a bhaint amach; domhan ar féidir leis, lenár n-iarrachtaí go léir, diúltú don fhoréigean de gach cineál, agus a dhéanann iarrachtaí níos mó deireadh a chur leis an bhochtaineacht dhomhanda, leis an dúshaothrú agus leis an eisiachas.

Cinnte, ba bhliain an-deacair a bhí ann dúinn go léir agus bliain thragóideach do chuid mhaith daoine, ach tugaimís chun cuimhne, cé go bhfuil sé tábhachtach gan dearmad a dhéanamh go deo go gcomórann an Nollaig breith Íosa Críost, go gcomórann sé, chomh maith, tús na laethanta níos faide agus níos gile agus dá réir sin is comhartha láidir an dóchais atá ann, lóchrann do laethanta níos fearr amach anseo.

Ba mhaith liom Nollaig Shona agus shíochánta a ghuí ar gach duine ar an oileán seo, Éireannaigh ó dhúchas, nó de shliocht na hÉireann, daoine a bhfuil baint acu le hÉirinn i ngach cearn den domhan, agus na saoránaigh dhomhanda ar cairde na hÉireann iad ar fud an domhain.

Nollaig shona agus athbhliain faoi mhaise daoibh.